Back

Määrälaskenta teollisessa rakentamisessa

Rakennuksen koosta tai käytettävästä rakennejärjestelmästä riippumatta kohteen teollista rakentamista ja toimittamista varten tarvitaan tieto tilattavísta ja toimitettavista rakennusosista ja niiden määristä. Ennen tietojärjestelmien aikakautta materiaalivirtojen käsittely perustui kokemukseen: varaston seinässä saattoi olla viiva, jonka alle varastoa ei saanut päästää, vaan tavaraa tilattiin tarvittaessa lisää. Rakentajien nokkamiehellä tai tehtaanjohtajalla oli näppituntuma asioista. Aiemmin teollisesti rakennettavien rakennusten valmiusaste oli matalampi ja kohteet olivat yksinkertaisempia, joten materiaalien määrä oli hallittavissa tällä tavalla.

Teollisen rakentamisen kehittyessä ja kohteiden valmiusasteen sekä geometrian haastellisuuden kasvaessa on syntynyt tarve myös määrälaskennan tehostamiselle. Tilattavia nimikkeitä ja niiden variaatioita on nykyään merkittävästi enemmän kuin aiemmin. Tyypillisesti nimikkeitä voi olla käytössä jopa 10.000 kpl, jolloin niitä hallitsemiseen tarvitaan tuotannonohjausjärjestelmä. Nimikkeisiin liittyy monesti myös muuta tuotannon tarvitsemaa tietoa: hukka, työresurssit, paino jne.

Alalla tyypillinen toimintatapa on mitata määrätietoja piirustuksista suhdeviivaimella ja syöttää ne esim. Excel- taulukkolaskentaohjelmaan tai toiminnanohjausjärjestelmään. Koska lähtötiedot mitataan ja syötetään käsin, aikaa kuluu kohteesta riippuen tyypillisesti tunneista päiviin. Virhemittauksen tai virhelyönnin mahdollisuus on tässä toimintamallissa olemassa. Pahimmillaan virhe voi syödä jopa koko kohteen katteen.   

Tyypillisesti tiedot kerätään useassa vaiheessa eri tilauksia varten:
•    pitkän toimitusajan komponentit (erikoispilarit, -palkit, ikkunat, ovet jne)
•    pääkuvasuunnittelun jälkeen pintamateriaalit (lattia, seinä, katto jne)
•    rakennesuunnittelun valmistuttua kattoristikot, elementtien osat, liitososat, pilarit, palkit, verhouslaudat jne.
•    täydentävät rakennusosat

Tietomallipohjaisten 3D -suunnitteluohjelmistojen yleistyessä määrälaskentatiedot saadaan suoraan mallista. Mallin muuttuessa myös määrätiedot päivittyvät automaattisesti. Tieto voidaan siirtää ohjelmistorajapintojen kautta suunnittelusta suoraan esim. tuotannonohjausjärjestelmään tilauksien tekemistä varten, jolloin manuaalisen työn määrä pienenee ja prosessi nopeutuu merkittävästi. Automaation myötä myös inhimilliset virheet saadaan karsittua minimiin.

Omassa työssäni olen huomannut, että ne yritykset, joilla materiaalien hallinta on automatisoitu osana tilaus-toimitusprosessia, tekevät parempaa tulosta kuin kilpailijat. Nämä yritykset tekevät myös monesti jälkilaskentaa, jolla voidaan todentaa projektin onnistuminen ja kannattavuus valmistumisen jälkeen. Materiaalivirtojen hallinnassa puhutaan siis merkittävästä asiasta.

 

Previous
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.